Logo MARR

LEPSZA PERSPEKTYWA

Pomoc w tworzeniu
nowych miejsc pracy,
szkolenia, doradztwo, dotacje

Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy, dotacje ze szkoleniami podnoszącymi lub zmieniającymi dotychczasowe kompetencje, staże.

Oferujemy

pomoc w określeniu ścieżki zawodowej

refundacja kosztów doposażenia stanowisk pracy

dodatek relokacyjny

szkolenia
i doradztwo

rozwój kompetencji
cyfrowych

staże i praktyki zawodowe

dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

subsydiowane zatrudnienie

Zapraszamy osoby, które należą do co najmniej jednej z grup:

1 pracownicy zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych,

2 osoby nieaktywne zawodowo (tj. bierne zawodowo) zamieszkujące we wspólnym gosp. domowym z osobami o których mowa w pkt. 1

3 osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej na obszarze Małopolski Zachodniej (bez względu na status na rynku pracy)

4 pracodawcy z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych, tj. dla pracodawcy u których przeważającym PKD (wskazanym we właściwym rejestrze) jest:

– sekcja B Górnictwo i wydobywanie (Działy 05, 06, 07, 09)

 • Dział 05 – Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego
 • Dział 06 – Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Dział 07 – Górnictwo rud metali
 • Dział 09 – Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

– sekcja C – 28.92 Z (Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa),

– sektory i podsektory energochłonne – zgodnie z Informacją Prezesa URE to: 24.10, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.51, 20.13, 17.11, 17.12, 19.20, 23.14., 20.11

 • 24.10 Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • 24.42 A Produkcja aluminium hutniczego
 • 24.42 B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
 • 24.43 Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny
 • 24.44 Z Produkcja miedzi
 • 24.45 Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • 24.51 Z Odlewnictwo żeliwa
 • 20.13 Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • 17.11 Z Produkcja masy włóknistej
 • 17.12 Z Produkcja papieru i tektury
 • 19.20 Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • 23.14 Z Produkcja włókien szklanych
 • 20.11 Z Produkcja gazów technicznych.

Wsparcie może być kierowane do ww. osób, które pracują lub mieszkają lub uczą się na terenie Małopolski Zachodniej. Osoby wskazane w pkt 1 pracują lub pracowały w branżach wskazanych w pkt 4.

Cel projektu

Projekt ma na celu łagodzenie wpływających na społeczeństwo skutków transformacji poprzez zaplanowane, kompleksowe działania, których celem jest reorganizacja zatrudnienia ograniczająca proces zwolnień lub przeprowadzenie procesu zwolnień uwzględniające udzielenie pomocy zwalnianym lub zwolnionym pracownikom dla 874 Uczestników projektu. #FunduszeEuropejskie

„Projekt „Lepsza perspektywa” realizowany jest w ramach Działania 8.1 Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, typ projektu A: kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, Priorytet 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej.

Wartość całkowita projektu: 19 972 103,19 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 16 968 955,48 zł
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 1 996 347,71 zł
Okres realizacji projektu: 36 miesięcy”

Dokumenty do pobrania

Partnerzy

Projekt „Lepsza perspektywa” jest realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA (Partner projektu) w partnerstwie.
 
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły w tygodniowych cyklach od poniedziałku do piątku (w piątki do godziny 12:00).
 
Jednocześnie informujemy, że w kwietniu 2024 r. limit osób zakwalifikowanych do projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej będzie wynosić 5 osób w przypadku Partnera projektu. Limity osób u pozostałych Partnerów projektu znajdują się na stronach Partnerów.
 
Nabory prowadzone są odrębnie przez Partnera wiodącego oraz Partnerów projektu (szczegóły w Regulaminie projektu).
 
Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie Partnera wiodącego, tj. Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA z siedzibą w Chrzanowie

Chrzanowska
Izba
Gospodarcza

Rezultaty

Zwiększenie zdolności do poszukiwania, podjęcia i utrzymania zatrudnienia / samozatrudnienia na rynku pracy wśród UP i nabycie/podwyższenie/dostosowanie przez te osoby kwalifikacji/kompetencji zawodowych adekwatnie do potrzeb rynku pracy. Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy, w tym tych określanych jako zielone miejsca pracy.

Kontakt

Partner Projektu

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

ul. Karmelicka 1; I piętro, pokój nr 4 i 4a; 34-100 Wadowice

785 051 374

wadowice@marr.pl

Partner wiodący

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

ul. Gospodarcza 24, 32-600 Oświęcim

33 844 73 44

npwlk@cbmz.pl

Partnerzy:

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA

ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów

32 645 19 68

lepszaperspektywa@armz.pl

Chrzanowska Izba Gospodarcza

ul. Rynek 16, 32-500 Chrzanów

604 442 242

biuro@chrzanowskaizba.pl

Kontakt

Partner Projektu

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

ul. Karmelicka 1
1 piętro, pokój nr 4 i 4a
34-100 Wadowice

785 051 374

wadowice@marr.pl

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl Klauzula informacyjna: pobierz

Partnerzy:

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

ul. Gospodarcza 24, 32-600 Oświęcim

33 844 73 44

npwlk@cbmz.pl

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA

ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów

32 645 19 68

lepszaperspektywa@armz.pl

Chrzanowska Izba
Gospodarcza

ul. Rynek 16, 32-500 Chrzanów

604 442 242

biuro@chrzanowskaizba.pl

Chrzanowska Izba
Gospodarcza

ul. Rynek 16, 32-500 Chrzanów

604 442 242

biuro@chrzanowskaizba.pl

Skip to content